اخبار

ثبت پرداختی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب دندان پزشکی لبخند
ثبت پرداختی بیمار در نرم افزار مدیریت مطب دندان پزشکی لبخند
1394/12/03
تغییرات پرونده مالی در نرم افزار مدیریت مرکز دندان پزشکی لبخند
پرینت از طرح درمان داده شده در نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی لبخند
پرینت از طرح درمان داده شده در نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی لبخند
1394/11/28
پرینت از طرح درمان داده شده در پرونده دندانپزشکی سیستم مدیریت مطب دندانپزشکی لبخند
گزارش اتفاق های نرم افزار مدیریت مطب دندان پزشکی لبخند
گزارش اتفاق های نرم افزار مدیریت مطب دندان پزشکی لبخند
1394/11/25
گزارش اتفاق ها در نرم افزار درمانگاهی دندانپزشکی لبخند
تعیین وقت ملاقات در نرم افزار جامع مدیریت مطب لبخند
تعیین وقت ملاقات در نرم افزار جامع مدیریت مطب لبخند
1394/11/21
دسترسی به پرونده دندانپزشکی از تعیین وقت ملاقات در نرم افزار جامع مدیریت مرکز لبخند
یکی از پرکاربردترین گزارش های برنامه جامع مدیریت دندان پزشکی لبخند
یکی از پرکاربردترین گزارش های برنامه جامع مدیریت دندان پزشکی لبخند
1394/11/14
یکی از پرکاربردترین گزارش های برنامه جامع مدیریت دندان پزشکی لبخند
تغییر وضعیت درمان در نرم افزار دندانپزشکی لبخند
تغییر وضعیت درمان در نرم افزار دندانپزشکی لبخند
1394/11/12
تغییر وضعیت درمان در پرونده دندانپزشکی نرم افزار مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
نحوه نمایش ساعات حضور دکتر در نرم افزار جامع مدیریت مطب و کلینیک دندان پزشکی لبخند
نحوه نمایش ساعات حضور دکتر در نرم افزار جامع مدیریت مطب و کلینیک دندان پزشکی لبخند
1394/11/11
نمایش ساعات حضور دکتر در تعیین وقت ملاقات با رنگی متفاوت
کاربرد لابراتوار در نرم افزار دندانپزشکی لبخند
کاربرد لابراتوار در نرم افزار دندانپزشکی لبخند
1394/11/05
کاربرد لابراتوار در نرم افزار مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
گزارش صورت حساب بیمار در نرم افزار مدیریت مطب لبخند
گزارش صورت حساب بیمار در نرم افزار مدیریت مطب لبخند
1394/11/03
دسترسی به صورت حساب بیمار در نرم افزار مدیریت مطب لبخند