بخش حسابداری

یکی از مهمترین بخش ها در تمامی نرم افزارهای موجود در بازار بخش حسابداری می باشد. این بخش برنامه مدیریتی مراکز دندانپزشکی لبخند در مقایسه با سایر نرم افزارها کاملترین بخش و یکی از فاکتورهای اساسی برای خرید این نرم افزار می باشد. در بخش حسابداری کاربر می تواند هزینه های مربوط به مرکز، گزارش بیماران بدهکار و یا بستانکار، صورت حساب بیمار، گزارش وجوه دریافتی و ... را مشاهده نماید.

بخش حسابداری نرم افزار دندانپزشکی لبخند