بخش بیماران

بخش بیماران یکی از پرکاربردترین بخش های سیستم مدیریت مطب، کلینیک و درمانگاه دندانپزشکی لبخند می باشد. این بخش شامل تشکیل پرونده، پرونده دندانپزشکی، تعیین وقت برای بیماران، گزارش ها و نمودارهای مربوط به این بخش می باشد.

بیشتر کار کاربر در بخش پرونده دندانپزشکی نرم افزار لبخند میباشد. کاربر می تواند تشخیص و درمان مربوط به بیمار را با استفاده از چارت دندان در نرم افزار لبخند ثبت نموده و مبلغ دریافتی را نیز در بخش پرونده مالی ثبت نماید.عکس های رادیولوژی و اسناد پزشکی مربوط به بیمار را ذخیره و در صورت نیاز گزارش تهیه نماید.

 

بخش بیماران در سیستم مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند