ماژول انبارداری

در برنامه مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند برای مدیریت مواد مصرفی در مرکز و یا درمانگاه دندانپزشکی می توان ماژول انبارداری را به محصول پایه اضافه کرد. در ماژول انبارداری کاربر بعد از ثبت داده های مربوط به ورود و خروج مواد می تواند گزارش های متنوعی مانند رهگیری کالا، تاریخ انقضا، میزان سفارش و ... تهیه نماید.

ماژول انبارداری نرم افزار دندانپزشکی لبخند