بخش دندانپزشکان

در نرم افزار دندانپزشکی لبخند با استفاده از بخش دندانپزشکان کاربر می تواند اطلاعات مربوط به دندانپزشکان فعال در مرکز را در سیستم ثبت نماید. از بخش گزارش های مربوط به این بخش میزان کارکرد دندانپزشک را در یک بازه زمانی دلخواه مشاهده و در صورت نیاز گزارش تهیه نماید و با استفاده از نمودارهای آماری  به مقایسه کارکرد آنها بپردازد.

 

بخش دندانپزشکان در نرم افزار لبخند