ماژول پیامک

با استفاده از ماژول پیامک در سیستم مدیریتی مراکز دندانپزشکی لبخند کاربر می تواند برای یادآوری وقت های ملاقات داده شده به بیماران، آگاهی از میزان پرداختی و بدهی بیمار، توضیحات بعد از درمان به بیماران خود پیامک ارسال نماید.

ماژول پیامک نرم افزار دندانپزشکی لبخند