بخش مدیریت

با استفاده از بخش مدیریت نرم افزار دندانپزشکی لبخند کاربر می تواند دسترسی های کاربران خود را تعیین و برای هرکدام نام کاربری و کلمه عبور تعریف نماید. پشتیبان گیری نموده و از گزارشات موجود در این بخش استفاده نماید.

بخش مدیریت نرم افزار دندانپزشکی لبخند