برای اولین بار حضور نرم افزار دندانپزشکی لبخند در هفتمین سمینار بازآموزی مدون انجمن دندانپزشکان عمومی ایران-شعبه یزد

بلاگ پست شده در ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
برای اولین بار حضور نرم افزار دندانپزشکی لبخند در هفتمین سمینار بازآموزی مدون انجمن دندانپزشکان عمومی ایران-شعبه یزد